Orbis Tours - turistička agencija - Letovanje 2018, Grčka, Evropski gradovi, Wellness

Opšti uslovi putovanja


Licenca OTP 130/2010 od 05.02.2010.

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS" br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA "OKTOPOD” d.o.o. iz Beograda, dana  08.06.2012.god. utvrđuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1.PREDUGOVORNO  OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz ugovora (dalje: putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: program), da je kao i svi putnici iz ugovora  sa istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i TA "Oktopod” d.o.o. kao organizatora  putovanja  (dalje:  organizator)  i  obavezujuće  su  za  obe  ugovorne  strane,  osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom.

Pre zaključivanja ugovora organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u programu. Putnik i organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja ugovora putnik o svim eventualnim promenama podataka iz programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja ugovora.

U slučaju postojanja razlike između  prijave  putnika i  izmenjenog predloga organizatora, novi program se smatra novim predlogom i obavezuje organizatora narednih 48 časova. Ukoliko putnik ne obavesti organizatora u  navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni program  - ponudu, ugovor se smatra raskinutim.

2. PRIJAVE I UPLATE: Putnik se za putovanje može prijaviti u svim poslovnicama OKTOPOD travel-a (u daljem tekstu organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik ili subagent). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa putovanja kao  organizator.  Prijava  postaje  punovažna kada  je  potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju (u daljem tekstu: ugovor).

Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cene aranžmana, a ostatak ugovorene  cene 20  dana  pre  početka  putovanja,  ako  programom  putovanja  nije  drugačije određeno. Ukoliko putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao.

3. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA:  Pravo i obaveza organizatora je da putniku izda ugovor o putovanju, putniku učini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja, putniku ponudi osiguranje lica za  vreme puta i boravka u inostranstvu (Travel insurance) kao i paket usluga  koji  se  sastoji  od:  osiguranja  prtljaga,  osiguranja  od  posledica  nesretnog  slučaja  i osiguranja od otkaza putovanja, da se stara o pravima i  interesima putnika saglasno dobrim poslovnim           običajima    u                      ovoj              oblasti,     da            isplati             putniku     adekvatnu     naknadu     povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili  delimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.

4.  OBAVEZE  I  PRAVA  PUTNIKA:  Pravo  i  dužnost  putnika  je  da  se  detaljno  upozna  sa programom putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem

klauzule u potvrdi “Upoznat sam s programom,  opštim i posebnim uslovima putovanja i u celosti ih  prihvatam.  Potvrđujem  da mi  je  ponuđeno  putno  osiguranje.”,  uplati  ugovorenu cenu  pod uslovima i na način predviđen  programom putovanja, organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje  putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odredjene propisima naše zemlje,  tranzitne i odredišne zemlje (granični,  carinski,  sanitarni,  monetarni  i  drugi  propisi),  isplati  naknadu  za  štetu  koju  pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova, odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i oganizatoru nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom.

5. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cene su iskazane u stranoj i domaćoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate,  ako  u  programu  putovanja  drugačije  nije  predviđeno.  Cene  su  formirane  na  osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti  predmet prigovora -reklamacije. Organizator može

predvideti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino – partneru.

Turističko  putovanje  obuhvata  kombinaciju  najmanje  sledeće  dve  usluge:  uslugu  prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smeštaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je  programom  putovanja  definisana  jedinstvena  cena.  Ukoliko  je  to  navedeno  u  programu putovanja,  cena  turističkog  putovanja  može  sadržavati  i  aerodromske  takse,  kao  i  troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.

Cena aranžmana (ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata: aerodromske takse, fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posećuju, osiguranje koje se  ugovara posebno,  dodatne  usluge:  room  servis,  korišćenje  sobnog  bara,  klima  uređaja, sportske,  lekarske, telefonske  i  sl.  usluge.  Sve  vrste  posebnih  usluga  (jednokrevetna  soba, dodatni obroci i sl. ) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja, istu plaća predstavniku ino partnera u valuti zemlje  u  kojoj  se  nalazi,  odnosno neposrednom  pružaocu  usluga.  Organizator  ne  može  biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge po zahtevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner,  odnosno  neposredni  pružalac  usluga,  a  koje nisu  bile  predviđene  programom putovanja. Prvi i poslednji ugovoreni dan aranžmana ne podrazumevaju odredjeno vremensko trajanje  boravka  (24  sata)  u  ugovorenom  mestu,  već  označavaju  dan  početka  i završetka putovanja. Istaknuta cena na recepciji, u sobi ili studiju/apartmanu, ukoliko je različita od ugovorne ili one u cenovniku organizatora, ne daje pravo putniku da vrši poredjenje, uloži prigovor i zahteva povraćaj eventualne razlike u ceni. Istaknuta kategorija na unutrašnjoj strani  vrata u sobama ili studiu/apartmanu u pojedinim zemljama (Grčka, Bugarska...), ne znači da je kategorija uporediva sa našim, ili kategorijama u drugim zemljama i ukoliko se razlikuje od kataloške, niti daje pravo putniku na prigovor.

Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju                pomeranja    navedenog    vremena     poletanja    aviona    organizator    ne    snosi    nikakvu odgovornost, već se primenjuju propisi i uzanse iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak- dolazak,  poletanje-sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. „hladnog obroka“ van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Uticaj na vreme poletanja aviona nije u nadležnosti agencije. Čarter let može biti i rerutiran sa među sletanjem na usputnu destinaciju ukoliko za to postoje tehnički zahtevi ili razlozi agencije, u slučaju štrajkova, nepostignutih dogovora avio kompanija ima pravo prebacivanja putnika do odredišta  redovnim letovima koji nisu direktni već sa presedanjem, po istoj ceni, bez prava putnika na zahtevanje delimične refundacije jer let nije direktan.

6. PROMENA CENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CENE: Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu  razmene  domaće  valute  u  odnosu  na  valutu  iskazanu  u  cenovniku  i  u  svim  drugim slučajevima promene kursa u odnosu na objavljene valute u programu putovanja, ili do promene u tarifama prevoznika. Za povećanje objavljene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika a povećanje cene se može odnositi samo na deo usluga koji nije već plaćen od strane putnika.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor  bez  obaveze  naknade  štete,  ali  najkasnije  u  roku  od  48h    od  dostavljanja  pisanog obaveštenja  o  povećanju  cene,  u  kom  slučaju  ima  pravo  na  povraćaj  onoga  što  je  platio organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku  putnik  pisanim putem ne obavesti  organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom  cenom. AGENCIJA ima pravo da

aranžmane iz programa prodaje po nižim cenama od navedenih, ukoliko proceni da za to ima potreba, a da putnicima koji su uplatili ili započeli plaćenje istog, ne umanji cenu.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponuđeni smeštajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima  organizatora  opisani  su  prema  službenoj  kategorizaciji  zemlje  boravka  u  vreme objavljivanja programa  putovanja. Ishrana, komfor i druge usluge kategorisani su po lokalno- nacionalnim propisima od strane  domicilnih  turističkih uprava, a standardi smeštaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima i publikacijama ili na web sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (na primer hotela, vile, prevoznika i drugih lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da očigledne  štamparske i računske greške kao i pogrešne fotografije daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.  Moguće  je da do momenta realizacije turističkog putovanja, u pojedinim slučajevima,  dodje  do  promene  kategorije  smeštajnog  objekta,  smanjenja  dodatnih  sadržaja, havarija i smanjenja/proširenja objekta. U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator ne može biti odgovoran. Organizator nema informacije o vremenskim prilikama, gradjevinskoj sezoni, radnom vremenu  ugostiteljskih objekata i prodavnica, u i oko smeštajnog objekta, te s toga ne preuzima odgovornost usled  eventualne buke u smeštajnim objektima i jedinicama. Organizator, predstavnik ili lokalni partner ne mogu  uticati  na buku u susednim smeštajnim objektima i jedinicama. Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacija unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i jedinica, ne garantuju da u medjuvremenu nije došlo do promena sadržaja i izgleda, kao ni da će Putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti  i  veličine  kao  na   fotografiji.  Datum  početka  i  završetka  putovanja  utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak Putnika u smeštajnoj jedinici ili objektu, odnosno mestu. Vreme polaska ili dolaska Putnika i ulaska i izlaska Putnika iz smeštajne jedinice ili objekta uslovljen je Programom, procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima,  dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska i dolaska prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje  i  ne  podrazumevaju  celodnevni  boravak  u  smeštajnoj  jedinici  ili  objektu  ili  mestu opredeljenja,  već  samo  označavaju  kalendarski  dan  početka  i  završetka  putovanja,  tako  da Organizator  ne  snosi  odgovornost  zbog  večernjeg,  noćnog  ili  ranog  jutarnjeg  leta,  ulaska  u smeštajnu jedinicu u kasnim popodnevnim ili večernjim časovima, napuštanja iste u noćnim i ranim  jutarnjim  časovima  i  slično,  te  navedeno  ne  može  biti       predmet  prigovora.  Za  avio aranžmane  ugovoreno  vreme  početka  putovanja  je  sastanak  putnika  na  aerodromu  koji  je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio kompanije. U slučaju pomeranja    navedenog    vremena    poletanja    aviona    Organizator     ne   snosi    nikakvu odgovornost, već se primenjuju  nacionalni  i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja. Po pravilu odlazak i dolazak, poletanje i sletanje  aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je, na primer, obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen. Isto važi i  u slučaju kašnjenja  ostalih prevoznih sredstava u okviru  Programa.  Usluge  turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo u smeštajnom objektu ili mestu boravka, već samo kontakt i neophodnu-nužnu   pomoć  Putniku  po  unapred  utvrđenim  terminima  periodičnog  dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način (na vaučeru, recepciji, u smeštajnoj jedinici putem dostavljene pisane informacije i drugo).  Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, transfera, prevozom, smeštajem, zakonskih i drugih propisa i drugo) obavezuju Putnika, a ne pridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti. Promena  ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne  odražavaju  negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let aviona treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u  visini vozne karte 2. klase. Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale  potrebne  troškove  promene.  Putnik  i  lice  koje  stupa  na   njegovo  mesto  solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene Putnika. Organizator neće  prihvatiti zamenu Putnika ako  promena nije blagovremena,  ako postoje posebni  zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA, TRANSFER I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom  u  Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj smeštajnog objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge katakteristike,

- smeštaj Putnika u smeštajnu jedinicu je najranije posle 14.00 i najkasnije do 16.00 časova na dan početka korišćenja smeštaja, a napuštanje smeštajne jedinice najkasnije do 09,00 časova u vilama (studiji i apatmani) i pansionima, u hotelima do 10.00 časova, na dan završetka korišćenja smeštajne  jedinice.  Putnik  nema  pravo  na  refundaciju  zbog  samovoljnog,  odnosno  svojom krivicom  izazvanog  povremenog  ili  prevremenog  napuštanja  smeštajne  jedinice,  ni  na  cenu smeštajne  jedinice,  ni na cenu ishrane, ni na cenu prevoza. Rani ili kasni dolazak u smeštajni objekat,  ne  daje  pravo   Putniku  da  duže  koristi  smeštajnu  jedinicu  od  propisanog  pravila smeštajnog objekta ili od navedenog u Programu,

- trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i drugo) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, dva i više pomoćnih  ležajeva. Ti pomoćni ležajevi, mogu znatno smanjiti prostor i komfor u smeštajnoj jedinici i oni mogu biti (i  najčešće su) manji od standarnih kreveta,  na izvlačenje, prenosivi, metalni ili drveni, fotelje i slično, sa  dušekom tanjim od standardnog ili nekoliko manjih i tanjih. U većini smeštajnih jedinica (trokrevetnih i četvorokrevetnih) su dva (do tri standardna ležaja) i jedan, dva ili tri pomoćna ležaja koji mogu biti neadekvatni i  neudobni za odraslu osobu i bitno pogoršati kvalitet smeštajne jedinice,

- rad klima uređaja u smeštajnim objektima i jedinicama različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa i zavisi isključivo od pravila smeštajnog objekta. Klima uredjaji mogu biti centralni ili pojedinačni i vrlo često proizvode šum ili buku prilikom svog rada, naročito na tersi, za šta Organizator ne moiže biti odgovoran,

- Organizator  ne  odgovara  Putniku  za  štetu  nastalu  zbog  njegovog  nepoštovanja  zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, vlasnika smeštajnog objekta i drugih neposrednih pružalaca usluga,

- ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu smeštajnu jedinicu, a nema treće  osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cene smeštajne jedinice,

- nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom  mestu  smeštaja  (bez  obzira  na  lokaciju  novog  smeštajnog  objekta)  na  teret Organizatora.  U  tom  slučaju,  eventualna  viša  cena  vanpansionske  potrošnje  u  hotelu  više kategorije ne može biti predmet prigovora Putnika. Smeštaj u objekte  niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj  kategoriji smeštajnog objekta.

- Putnik  preuzima  obavezu  upoznavanja  i  poštovanja  sa  pravilima  ponašanja  u  smeštajnom objektu i jedinici, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u hotelske sobe, poštovanje kućnog reda, smeštaja i napuštanja smeštajne jedinice u određeno vreme, broj uplaćenih i dozvoljenih osoba u smeštajnoj jedinici, da li smeštajni objekat prima kućne ljubimce i drugo jer Organizator ne odgovara za  probleme i štete nastale po tom osnovu,

- u zemljama (Grčka, Italija, Španija i drugim) u kojima su kanalizacione cevi uže nego kod nas, bacanje otpadaka  i  toalet papira u WC šolju je u svim objektima strogo zabranjeno. U slučaju zagušenja,  Putnik  snosi  troškove   otpušavanja  instalacije.  Kućni  ljubimci  mogu  boraviti  u smeštajnom objektu i jedinici, samo ukoliko je to naznačeno u Ugovoru i vaučeru. Boravak kućnih ljubimaca bez prethodne najave i ugovaranja nije dozvoljeno i  vlasnik smeštajnog objekta ili Organizator mogu tom Putniku otkazati smeštaj i u tom slučaju će biti naplaćen celokupan iznos smeštaja bez obzira na kraći boravak,

- smeštajnu jedinicu u kojoj Putnik boravi, dužan je ostaviti u zatečenom stanju kao u dolasku, čistu, urednu i  neoštećenu. U istoj je strogo zabranjen boravak, bez dozvole, osoba koje nisu korisnici istog smeštajnog objekta. U suprotnom vlasnik smeštajne jedinice ili Organizator imaju pravo otkaza smještaja Putniku. U smeštajnu jedinicu  nije dozvoljeno unošenje lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, pirotehničkih sredstava, kao ni stvari i hrane  (pripremanje) sa jakim ili neprijatnim mirisom.

Nije  dozvoljeno  korišćenje  električnih  aparata  koji  imaju  visoku  potrošnju  i  mogu  svojim opterećenjem izazvati neispravnosti na  električnim instalacijama. Svaki smeštajni objekat ima svoje, interene, propise o prethodno navedenom,

-  Organizator  ne  može  uticati  na  raspodelu  smeštajnih  jedinica  u  smeštajnim  objektima

(nadležnost recepcije),

- prilikom  dolaska  u  smeštajni  objekat,  vlasnik  ili  Organizator  mogu  zatražiti  od  Putnika  da deponuje LK ili pasoš do napuštanja smeštajnog objekta,

- smeštajni objekti ne moraju imati sefove, odgovarajući broj stolova i stolica u restoranu, baru, lobiju i drugo i ležaljki i suncobrana oko bazena i na plaži. Ležaljke i suncobrani nisu uvek besplatni oko bazena, a na plaži se često naplaćuju. Bazeni u okviru smeštajnog objekta mogu biti privremeno zatvarani zbog čišćenja, kao i u vreme popodnevnog odmora i noću. Radno vreme bazena  zavisi  isključivo  od  smeštajnog  objekta  i  može  biti  dvokratno.  Održavanje  higijene, promena posteljine i peškira, iznošenje smeća i drugo, zavisi isključivo od smeštajnog objekta. U pojedinim smeštajnim objektima, zbog zelenila u okruženju ili urbane sredine,  mogu se u sobi pojaviti razni insekti, vlaga (naročito izraženo u vreme kiša i velike vlage), glodari (u vreme visoke sezone kada su mesta preopterećena turistima), za šta Organizator ne može biti odgovoran. U vreme visoke  sezone, u pojedinim mestima, takodje usled velikog broja turista, može doći do otežanog snabdevanja vodom i strujom, kao i održavanje higijene, za šta Organizator ne može biti odgovoran. Pojedini standardi, u nekim  smeštajnim objektima, nisu slični i adekvatni  srpskim standardima,  kao  na  primer  kod  kupatila  (način  izgradnje,  kvadratura,  bez  prozora,  često neogradjeni  prostor  za  tuširanje,  kapacitet  istovremenog  korišćenja   tople  vode),  pri  čemu Organizator nije mogao imati uticaja.

- usluga ALL INCLUSIVE (sve uključeno) i slične usluge, ne podrazumevaju da je sve ukjlučeno u cenu, već samo  ono što je navedeno na spisku hotela koji je dostupan kod Organizatora ili na sajtu hotela.

8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

- raznovrsnost, kvalitet i količina hrane, kao i posluživanje hrane, nije medjusobno uporediv sa drugim smeštajnim objektima, mestima i zemljama i zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije smeštajnog objekta, zemje i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje na tzv. „švedskom stolu” ili posluživanje tzv „menija“.

- usluga ALL INCLUSIVE (sve uključeno) sa verzjama LIGHT (blagi) ili ULTRA (pojačani) i bilo koja druga slična  verzija, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne može biti medjusobno uporediva, u okviru iste ili različite kategorije hotela, destinacije i zemlje.

- doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva tzv. kontinentalni doručak sa usluživanjem.

- ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja tzv. ”švedski sto” uslugu ishrane izvrši posluživanjem tzv. „meni“.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji  dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

- prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima  i  kriterijumima  koji  važe  u  zemlji  u  kojoj  je  registrovan  prevoznik  koga  angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (na primer prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati  svako dodeljeno sedište ili ležaj u prevoznom sredstvu koje mu Organizator dodeli.

- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih prevoznih sredstava koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (taksi, kombi, mini bus, standardni autobus ili autobus na sprat i drugo), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,

- za vreme vožnje u autobusima toaleti nisu u upotrebi, osim ukoliko to nije posebno navedeno u Programu. Ukoliko  Organizator angažuje kombi ili minibus, u njima ne mora biti toalet. Tokom prevoza prevoznim sredstvom, zabranjeno je pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac autobusa će uskratiti dalji prevoz putniku. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom ne pažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o  prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na u prevozno sredstvo ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 11. OUP.

- maršrutu,  pauze  (mesta  i  dužine  trajanja)  određuje  vodič  i  vozač  i  ima  pravo  da,  zbog nepredvidivih,  neižbežnih  ili  bezbedosnosnih  i  sličnih  okolnosti,  promeni  red  vožnje,  mesto polaska/dolaska, maršrutu i mesta za pauze i redosled obilazaka lokalitata. Organizator ima pravo da skrene prevozno sredstvo do 20 kilometara sa glavne maršrute radi sakupljnja Putnika.

- neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i  drugo)  na primer  mogu  imati  za  posledicu  ispisivanje  nove  avionske  karte,  uz  troškove  ili proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske i bording karte. Putnik u celosti snosi posledice gubitka/nestanka iste tokom putovanja.

- avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.

- prevoz Putnika vazdušnim, drumskim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog  trajanja određuje vodič. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Putnik je dužan da svu nastalu  štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta.

9. PUTNE ISPRAVE: Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane Srbije. Organzator  nije  dužan  upoznati  putnike  –  državljane  drugih  država  na  uslove  koji  važe  za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već  je  obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i o roku dostaviti potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost predate dokumentacije, za nepotpunost i netačnost predate dokumentacije, za neblagovremenost predate dokumentacije, za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji  boravak putniku. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, primenuju se odredbe tačke 10 ovih uslova. Službenik agencije organizatora kao i posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

10. ODUSTAJANJE ILI PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

10.1. Pre početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa  na  način  na  koji  je  zaključen  Ugovor,  najkasnije  u  roku  od  5  dana  pre  početka putovanja, a Putnik ima rok od  48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove  ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima  obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i

- zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su  postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko  u  Programu  nije  posebno  navedeno,  da  bi  se  putovanje  realizovalo,  najmanji  broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim  avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje

80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

10.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene  maršute  putovanja  i  neophodne  izmene  Programa  ukoliko  se  promene  uslovi  za putovanje  (promenjen  red  letenja,        prinudno  sletanje,       kvar  prevoznog  sredstva,  gužva  na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu,  bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako       Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju  putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.

U slučaju  nastupanja  vanrednih  okolnisti  za  vreme  putovanja  koje  se  unapred  nisu  mogle predvideti, a  koji  se  mogu  podvesti  pod  višu  silu  (terorističkih  napada,  vanrednog  stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge  bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne  strane  imaju  pravo raskinuti  Ugovor,  pri  čemu  Organizator  ima  pravo  na  stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih  troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu  je  dužan   pismeno  izvestiti  organizatora  putovanja.  Datum  prijema  pisanog  otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja, i to:

- 10% ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka,

- 30 % ako se putovanje otkaže do 30 dana,

- 50 % ako se putovanje otkaže do 20 dana ,

- 80 % ako se putovanje otkaže do 7 dana,

- 90 % ako se putovanje otkaže od 7 dana do jednog dana,

-100% ako se izvrši na dan ili posle početka putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala ako se putovanje otkaže i to kod

A) brodskih krstarenja:

5 %, a najmanje 70 eur po punoplativoj osobi u din. protivvrednosti do 120 dana pre početka

putovanja (blagovremeni otkaz),

10% od 120 do 91 dan pre početka putovanja,

25% od 90 do 61 dan pre početka putovanja,

50% od 60 do 46 dana pre početka putovanja,

60% od 45 do 31 dan pre početka putovanja,

100% od 30 dana i manje pre početka putovanja, na dan putovanja, nedolaska na vreme na

ukrcaj, usled nedostatka i nespravnosti putnih dokumenata i odustanka u toku puta.

B) za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi,  đačke i studenske ekskurzije ako

se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,

50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smeštajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predviditi, otkloniti niti izbeći, i to: bolest ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vežbu putnika i elementarna nepogoda zvanično  proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru. Pod stvarnim i učinjenim troškovima, a koji mogu biti  i  do  visine  ugovorene  cene  aranžmana,  naročito  se  podrazumevaju:  1.   Ugovoreni  a nerealizovani prevoz 2. Fiksni zakup smeštaja

Otkazom na dan puta će se smatrati i nedolazak putnika na polazak ili u objekat smeštaja. Ukoliko

uplaćena akontacija nije dovoljna da pokrije nastale troškove otkaza, putnik je dužan nadoknaditi štetu organizatoru do punog iznosa troškova.

Rani  ili  kasni  dolazak  u  objekat,  ne  daje  pravo  putniku  da  duže  koristi  sobu/apartman  od propisanog pravila objekta.

Putniku koji se ne pridržava kućnog reda i remeti mir bezuslovno će biti otkazan smeštaj i u tom slučaju će biti naplaćen celokupan iznos smeštaja bez obzira na kraći boravak. Organizator putovanja, u  slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja, i dr.).

12. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

12.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih  tačaka ovih OUP, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (na primer let i kruzna tura itd.), naknada za storno  se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade  koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog

putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre početka putovanja (blagovremeni otkaz)

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se putovanje otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se putovanje otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se putovanje otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

12.2. Pojedinačne usluge i „rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu,  Organizator  nastupa  samo  kao  posrednik  tudje  usluge  (dalje:  Posrednik  usluge).  Za individualne rezervacije i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji  ne  može  biti  manji  od  50  EUR  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  prodajnom  kusru  banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude  prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti. Organizator, osim  zbog  svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo Posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (na primer pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car, trajektne karte i drugo). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni  odnosi isključivo izmedju Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge. Kod pojedinačnih turističkih usluga primenuje se sledeća skala otakza, ako drugačije nije ugovreno:

a. za hotelski smeštaj:                                          b. za zakup apartmana po jedinici:

do 30 dana pre početka putovanja 10%                do 45 dana pre početka putovanja 20%

od 29. do 22 dana pre početka putovanja 15%  od 44 do 30 dana pre početka putovanja 50%

od 21. do 8 dana pre početka putovanja 25%      od 29 dana pre početka putovanja 70% i

od 7 dana pre početka putovanja 50%                  od 15 dana do i nakon početka korišćenja 100%. od 6 dana do i nakon početka korišćenja 100% od cene.

c. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge, kao na primer ulaznice za muzeje, koncerte,  pozorište, karte za voz, autobus, trajekt, skipas, razgledanja, pojedinačni transferi i drugo,  prilikom  eventualnog  otkaza  ili  zakašnjenja  na  početak  korišćenja  usluge,  Putniku  se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge.

Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene  karte  za  linijske  letove,  železničke  i  karte  za  trajekte,  jer  se  u  suprotnom  moraju zaračunati  pune cene. Visina  refundacije  za blagovremene  otkaze  zavisi  isključivo  od opštih uslova prevoznika i otkaza davaoca pojedinačne usluge (npr. trajektne kompanije ili ski liftova). U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator  upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću depozit za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

13.  POMOĆ,  PRIGOVOR,  TUŽBA  I  REŠAVANJE  SPOROVA:  Ako  su  usluge  iz  programa putovanja  nepotpuno  izvršene,  putnik  može  zahtevati  srazmernu  naknadu,  ako  organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik - nosilac ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer  organizator neće primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije. Postupak u vezi sa prigovorom:

- putnik  je  dužan  u  mestu  boravka  istaći  prigovor  za  neodgovarajuću  uslugu  predstavniku organizatora  ili  drugom  ovlašćenom  licu  neposrednog  pružaoca  usluge.  Putnik  je  obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24 do 48 časova da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (na primer kvar frižidera,  nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman  i  drugi  nedostaci) i prihvati  ponuđeno rešenje koje odgovara  ugovorenoj  usluzi. U slučaju da Putnik preti Organizatoru ili predstavniku Organizatora ili njegovo ponašanje  prelazi granice Zakonom dozvoljenog i pristojnog ponašanja, predstavnik je obavezan zatražiti asistenciju i zaštitu policije. U takvom slučaju Organizator odbacuje svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao trpeti  Putnik. Ako putnik na samom mestu ne prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju,

- Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja  00381(11)28 35 621, faksa 00381(11)28 35 993, radnim danima od 09.00 do 20.00 časova, subotom od 09.00  do 15.00 časova po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila:oktopod@sbb.rs Za hitne i slične postupke  potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu i broj telefona preko kojih se može kontaktirati.

- ako  uzrok  prigovora  nije  otklonjen  na  licu  mesta,  putnik  sa  predstavnikom  organizatora  ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove  potvrde.  Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenja smatra se da je program putovanja u celosti izvršen,

- najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik ima pravo da  uloži  pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo

blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore.

- organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator će rešavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati predlog organizatora dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.

- dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo

koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

14. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga i 1 komad ručnog prtljaga. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Organizator putovanja ne  preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima  unetim u prevozno sredstvo, o davanju,  odnosno  preuzimanju  prtljaga  predatog prevozniku,  odnosno  unetom   u  smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja  i  dr.  a  prema  važećim  međunarodnim  propisima, domaćim  propisima  i  važećim uzansama.

15. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

16. ZDRAVSTVENI PROPISI: Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu  vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome.

17. GUBITAK DOKUMENATA: Ukoliko za vreme putovanja dodje do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.

18. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: Organizator putovanja dužan je ponuditi putniku mogućnost  obezbeđenja polisa zdravstvenog  osiguranje tokom  boravka u inostranstvu, kao i osiguranje  prtljaga,  osiguranje  od  posledica  nesrećnog  slučaja,  kao  i  osiguranje  od  otkaza putovanja, pri čemu je Organizator putovanja samo posrednik. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između  Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Putnik je dužan da pročita uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto obezbedi kod Organizatora, jer u suprotnom to može biti razlog da naše ili strane pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 Prema  Zakonu  o  turizmu  organizator  ima  sledeće  garancij e  putovanj a  i  to:

A.-   Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratk a putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti organizatora:

I.          Polisu osiguranja potraživanja za slučaj insolventnosti Organizatora putovanja

broj 273454 od 01.06.2012. godine osiguravajuće kompanije Wiener Städtische osiguranja, iz Beograda, Ul.  Trešnjinog cveta br. 1. Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktira osiguravača „Wiener  Städtische“ a.d.o. na telefon broj +381 11 220 98 00 ili e-mail:office@wiener.co.rs  i  dostavi  broj  Ugovora  o  putovanju,  mesto  putovanja,  naziv  smeštajnog objekta, imena putnika, adresu i broj telefona preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.

B.-  Za naknada štete koja se  prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i programom putovanja i to:

I.          Polisu  osiguranja  odgovornosti  organizatora putovanja  prema putniku  broj

43650783 od 01.06.2012. godine osiguravajuće kompanije Wiener Städtische osiguranja, iz Beograda, Ul. Trešnjinog cveta br. 1. Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odluci kojom je okončan vansudski potrošački spor kao i drugog sudskog i vansudskog poravnanja kojim  je Osiguranik obavezan da isplati nadoknadu Putniku.

Potpisivanjem ugovora putnik potvrdjuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata.

19. INFORMACIJE: Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu

putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

20. POPUSTI : Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje  su  posebno  date  u  programu  putovanja  su  determinisani  od  strane  hotelijera  i  drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja; pravo na popust deca uglavnom ostvaruju u pratnji dve punoplatežne osobe).

21.  NADLEŽNOST  SUDA:  U  slučaju  spora  nadležan  je  sud  prema  sedištu  organizatora

putovanja.

22.  OBAVEZNOST  PRIMENE:  Organizator  može  predvideti  za  pojedine  –  specifične  vidove turističkih putovanja (npr. djački i omladinski turizam, lov, ribolov, sportski i dr.) posebne uslove putovanja u saglasnosti sa odredbama ovih uslova.

Organizator putovanja može programom putovanja u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja medjunarodnih  sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija), predvideti drugačije uslove u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja i drugih uslova. Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni deo ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika a  definisane  su  ugovorom,  ili  programom  putovanja  organizatora.  Ovi  opšti  uslovi  važe  od

08.06.2012. godine, kojim danom prestaju da važe svi Opšti uslovi objavljeni pre ovog datuma.

 

Direktor

Bojan Kostić